컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

อะโทมี่พยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราใน
กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรา
เราดำเนินการตามนโยบายต่างๆ
ที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาทางสังคมโดยเป็นไปตาม
หลักการเพื่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

 • การผลิต
 • การขาย
 • การบริโภค
 • การกำจัดทิ้ง
 • การรีไซเคิล

ความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลและการประหยัดทรัพยากร

โดยเป็นไปตามข้อ 16 และ 18 ของกฎการบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรและการรีไซเคิล อะโทมี่จึงเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ดังนี้

 • เข้าร่วมในกลุ่มความร่วมมือการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของเกาหลี (ปี 2013)
 • ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและการนำเข้าในด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทต่อองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาหลี (Korea Environment Corporation)
 • การนำมาปรับใช้

  สำหรับแบตเตอรี่และวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สี่ประเภทคือ กระดาษ กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว เรซินสังเคราะห์

 • ดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ผลิตจะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรีไซเคิล

  บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลให้แก่กลุ่มความร่วมมือในการรีไซเคิล (Recycling Cooperative)

 • เข้าร่วมกลุ่มการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี (ปี 2019)

  การรีไซเคิลแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

 • การดำเนินการตาม EPR (ความรับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ผลิต)

  EPR : ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและรีไซเคิลขยะจำนวนหนึ่งที่มาจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตน และจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนเกินให้แก่กลุ่มความร่วมมือด้านการรีไซเคิล

 • การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ EPR กับบริษัทพันธมิตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

  ดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ผลิตทำได้ตามข้อผูกพันด้านการรีไซเคิลของตน - บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลให้แก่กลุ่มความร่วมมือด้านการรีไซเคิล

ความพยายามในการลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะ

อะโทมี่ดำเนินการลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะที่สร้างขึ้นในกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่าย โดยเป็นไปตามข้อ 10 ของกฎการบังคับใช้เพื่อการส่งเสริมการรักษาทรัพยากรและการรีไซเคิล นอกจากนี้ อะโทมี่ยังพยายามจะรวบรวมและจัดการกับขยะที่ตนสร้างขึ้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา อะโทมี่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับขยะส่วนเกินใดๆ ให้แก่องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาหลี (Korea Environment Corporation) เพื่อนำเงินทุนนี้ไปใช้ในการซื้อและจัดเก็บทรัพยากรที่สามารถรีไซเคิลได้ โครงการเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ การติดตั้งและการสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการขยะ การวิจัยและพัฒนาการรีไซเคิลและการลดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ ผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่ อาทิ แปรงสีฟันคอมแพคและยาสีฟัน แบตเตอรี่ พริกไทยดำ ฯลฯ
ปรับปรุงใหม่โดยใช้วัสดุรีไซเคิลและแกะฉลากออกได้ง่ายแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ PET น้ำดื่มจากใต้ทะเลลึกของอะโทมี่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้วยเครื่องหมายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ถุงซิปล็อกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตขึ้นจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-PE) ที่ทำจากพืช (ไบโอโพลีเอธิลีนที่ทำจากอ้อย) โดย Ecomass Korea ถุงซิปล็อก พลาสติกห่ออาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ถุงมือยาง

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กุญแจสู่นโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราก็คือ เริ่มต้นด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้นานและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อะโทมี่จัดหาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการประหยัดต้นทุน การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทิศทางเชิงกลยุทธ์

 • วิสัยทัศน์
  แบรนด์อะโทมี่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป้าหมายสูงสุด
  เพิ่มยอดขายโดยการดึงดูดกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย
 • ทิศทางเชิงกลยุทธ์
  • การคำนึงถึงเทรนด์
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
  • การลดต้นทุน
   การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   การส่งเสริมแนวทางการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานเชิงกลยุทธ์
  • ดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่
  • ประหยัดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขนาดบรรจุภัณฑ์
  • การใช้แผนการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

ทิศทางด้านบรรจุภัณฑ์ (การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ใช้บรรจุภัณฑ์ชิ้นเดียว การใช้บรรจุภัณฑ์ชิ้นเดียว
การพิจารณาขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ใช้กระดาษกันกระแทก ตรวจสอบประมาณการประเภทของกระดาษที่เหมาะสม
ตรวจสอบด้านการทดสอบการจัดส่ง
ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษ NEO CCP R30 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถานะการดำเนินการ

 • การเปลี่ยนวัสดุสำหรับกล่องเครื่องสำอาง (พีวีซี → พอลิสไตรีน (PS))

  การจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์พีวีซี (กระทรวงสิ่งแวดล้อม)

 • การเปลี่ยนวัสดุของบรรจุภัณฑ์ (ไวนิล → กระดาษ)

  การลดการใช้ไวนิลและเปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิล

 • การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้สำหรับถุงสินค้า (ไวนิล → ผ้าแบบไม่ทอ)

  ลดการใช้ไวนิลและเปลี่ยนมาใช้ผ้าแบบไม่ทอ

 • โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

  สามารถรีไซเคิลได้โดยการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • การออกแบบกล่องที่เหมาะสม

  ลดความเสียหายโดยการลดช่องว่างในกล่อง

 • การใช้ฟิล์มหด

  สามารถรีไซเคิลได้โดยการใช้ฟิล์มหด PET

 • การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง ( บรรจุภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนคู่ -> บรรจุภัณฑ์เดียว) สำหรับผลิตภัณฑ์ 21 รายการ

  การลดบรรจุภัณฑ์โดยรวมและลดการใช้พลาสติก

 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยใช้กระดาษ Tetra Pak

  เปลี่ยนจากกระป๋องอะลูมิเนียมเป็น Tetra Pak

สถานะของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ออกแบบใหม่

รวมทั้งสิ้น 9,212,611 ขวด

 • การปรับปรุงใหม่
 • ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตขึ้นต่อปี (ขวด)
 • กุมภาพันธ์ 2019
 • อะโทมี่ สกินแคร์ 6 ซิสเต็ม
 • 5,117,004
 • เมษายน 2019
 • ผลิตภัณฑ์อะโทมี่ เมน
 • 876,570
 • พฤษภาคม 2019
 • ชุดผลิตภัณฑ์อะโทมี่ อควา มอยส์เจอร์
 • 306,735
 • มิถุนายน 2019
 • ชุดผลิตภัณฑ์คาล์มมิ่ง แอนด์ เอซีแคร์
 • 376,374
 • มกราคม 2020
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอะโทมี่ แอบโซลูท เซลล์แอคทีฟ
 • 2,535,928

จำนวนการผลิตต่อปี รวมถึงผลิตภัณฑ์เดี่ยว (ในปี 2018)

ข้อมูลข้างต้นมาจากสำนักงานใหญ่ของอะโทมี่ เกาหลีTOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE